کنترل کننده ولتاژ ترایاک dgitab

۴۹۰,۰۰۰تومان

 دستگاه کنترل کننده ولتاژ ترایاک dgitab برای کنترل ولتاژ خروجی ترایاک ها و یا دیمر به کار برده میشود

که میتواند به سه حالت مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

کنترل به صورت دستی  در بازه (%100-0)

کنترل به صورت ورودی آنالوگ ولتاژ در محدوده (10Vالی0)

و یا جریان در محدوده (20mAالی4)  توسط سنسور ها و یا کنترلرهای صنعتی