دیمر دیجیتال تابلویی dgitab 500W

۴۹۰,۰۰۰تومان

دیمر دیجیتال تابلویی dgitab 500W برای کنترل ولتاژ و توان مصرف کننده های مقاومتی و سلفی میباشد

که میتواند به سه حالت مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

کنترل به صورت دستی  در بازه (%100-0)

کنترل به صورت ورودی آنالوگ ولتاژ در محدوده (10Vالی0)

و یا جریان در محدوده (20mAالی4)  توسط سنسور ها و یا کنترلرهای صنعتی