انالوگ کنترلر dgitab

۶۳۰,۰۰۰تومان

آنالوگ کنترلر dgitab  دستگاهی مناسب برای مبدل خروجی سنسورهای آنالوگ ( 10v الی 0 و 20mA الی 4 ) به خروجی رله میباشد.

به گونه ای که با تنظیم کردن مقدار ورودی بر روی نمایشگر زمانی که مقدار ورودی با مقدار تنظیمی برابر باشد خروجی فعال خواهد شد.این دستگاه در دو مد کاری LE1 و LE2 قابل اجرا میباشد.